IEEE Transactions on Fuzzy Systems

10.1109/TFUZZ.2019.2914617

2019
article

Deep Fuzzy Echo State Networks for Machinery Fault Diagnosis

Zhang, Shaohui; Sun, Zhenzhong; Wang, Man; Long, Jianyu; Bai, Yun; Li, Chuan

مقالات دانلود شده اخیر